Studijos taisyklės

(2019 m. gegužės 15 d. redakcija)

Bendroji dalis

1. Naudojimosi treniruočių studijos „Stimulus“ teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau – „Taisyklės“) privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi treniruočių studijos „Stimulus“ (toliau Taisyklėse – „Treniruočių studijos“) paslaugomis. Pradėti naudotis Treniruočių studijos paslaugomis leidžiama, tik Treniruočių studijos lankytojui (toliau Taisyklėse – „lankytojas“) atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir tai patvirtinus registruojantis Treniruočių studijos treniruočių rezervavimo sistemoje adresu http://rezervacija.stimulus.lt. Papildomai nuoroda į taisykles yra išsiunčiama el. paštu, siunčiant prisijungimą prie rezervacijos sistemos. Atvykimas į treniruotę laikomas sutikimu laikytis taisyklių.

2. Lankytojui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti apie tai registruojantis treniruočių rezervacijos sistemoje ar atsisakius pateikti asmens dokumentą, kai to prašoma, Treniruočių studija turi teisę neleisti lankytojui naudotis Treniruočių studijos paslaugomis.

3. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų gali naudotis Treniruočių studijos paslaugomis pateikę tėvų (globėjų) raštišką sutikimą bei kartu su tėvais (globėjais) parašais patvirtinę, jog susipažino su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai) patvirtina parašu faktą, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Treniruočių studijos paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo Treniruočių studijai bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį Treniruočių studijoje bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą. Tėvų (globėjų) raštiškas sutikimas turi būti pateiktas prieš pirmąją treniruotę Treniruočių studijoje.

4. Treniruočių studija turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems Treniruočių studijos lankytojų interesams ir/ar nesuderinamas su šiomis Taisyklėmis. Treniruočių studijos atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Treniruočių studijos teikiamomis paslaugomis bei palikti Treniruočių studijos patalpas. Pinigai lankytojui už šį apsilankymą negrąžinami.

5. Treniruočių studija turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Interneto svetainėje. Jeigu Lankytojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir (ar) Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais.

Abonemento įsigijimas, galiojimas, naudojimas

6. Naudotis Treniruočių studijos paslaugomis – rezervuoti ir lankyti treniruotes – lankytojai gali tik sumokėję mokestį už vienkartinį apsilankymą Treniruočių studijoje arba įsigiję treniruočių abonementą.

7. Treniruočių studija turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti savo paslaugų kainoraštį.

8. Įsigytas abonementas yra asmeninis, t. y. juo naudotis gali tik rezervacijos sistemoje registruotas asmuo, išskyrus Taisyklių 15 punkte numatytą atvejį. Kilus abejonių dėl lankytojo tapatybės, studijos darbuotojai turi teisę paprašyti pateikti asmens dokumentą. Paaiškėjus, kad abonementu naudojasi ne rezervacijos sistemoje registruotas lankytojas, studijos darbuotojas turi teisę pareikalauti lankytojo nutraukti naudojimąsi Treniruočių studijos teikiamomis paslaugomis bei palikti Treniruočių studijos patalpas arba atskirai sumokėti už apsilankymą.

9. Įsigytas abonementas ar dovanų kuponas abonementui turi būti aktyvuojamas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pinigų sumokėjimo dienos. Priešingu atveju, abonementas ar dovanų kuponas bus laikomas negaliojančiu.

10. Abonementų galiojimo laikas yra ribotas, t. y. įsigyti apsilankymo kartai turi būti panaudojami per abonemento galiojimo laikotarpį – per 1 arba 3 mėnesius priklausomai nuo pasirinkto abonemento tipo (skaičiuojama nuo pirmosios treniruotės dienos), išskyrus Taisyklių 11 punkte numatytus atvejus.

11. Tais atvejais, kai dėl ligos, išvykos ar kitų svarbių priežasčių nesilankoma treniruotėse, abonemento galiojimas gali būti pratęsiamas 7 dienoms. Susirgus ilgesniam laikui, abonementas gali būti pratęsiamas dar papildomai 7 dienoms, tačiau tik pateikus gydytojo pažymą arba sumokėjus 6 € administravimo mokestį. Visi prašymai dėl abonemento pratęsimo turi būti pateikti el. paštu prasymai@stimulus.lt. Pratęsimo galimybė netaikoma ypatingų sąlygų abonementams, pvz., vasaros abonementui.

12. Abonemente esantis apsilankymų kartų skaičius gali būti papildomas paliekant tą patį abonemento galiojimo terminą. Papildant abonementą reikia sumokėti sumą, susidedančią iš abonementų kainų skirtumo ir administravimo mokesčio, kuris yra lygus 6 €. Papildymui lojalumo ir kitos nuolaidos negalioja. Papildžius abonementą, jo galiojimo terminas negali būti pratęsiamas. Ir atvirkščiai, abonemento, kurio galiojimo laikas buvo pratęstas, papildymas nėra galimas. Pratęsimo galimybė netaikoma ypatingų sąlygų abonementams, pvz., vasaros abonementui.

13. Abonemente esantis apsilankymų kartų skaičius, išimties atveju, gali būti sumažintas (pakeičiamas mažesnio apsilankymų kartų skaičiaus Treniruočių studijos kainoraštyje numatytais vienu ar keliais abonementais) paliekant tą patį abonemento galiojimo terminą ir abonementų kainų skirtumo sumą sekančiam lankytojo abonementui įsigyti, pvz., 8 k. / mėn. abonementas (kaina 65 €) gali būti pakeistas 4 k./mėn. abonementu (kaina 42 €) paliekant 23 € kainų skirtumo sumą kitam abonementui įsigyti. Palikta suma naujam abonementui įsigyti turi būti panaudota per 3 mėnesius nuo abonemento sumažinimo dienos, vėliau bus laikoma negaliojančia.

14. Pasibaigus abonemento galiojimo laikui, abonemento pratęsimo ir keitimo (papildymo, mažinimo) veiksmai nėra galimi.

15. Vieno abonemento galiojimo metu lankytojas turi teisę padovanoti apsilankymą arba atsivesti kartu kitą asmenį iš savo abonemento ne daugiau kaip 1 kartą.

16. Treniruotės rezervacija gali būti atšaukiama likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki treniruotės pradžios, prisijungus sistemoje arba paskambinus kontaktiniais telefonais, nurodytais svetainėje www.stimulus.lt. Likus mažiau nei 2 valandoms iki treniruotės pradžios rezervacija neatšaukiama. Išimtinai, treniruočių rezervaciją į sekančios dienos treniruotes iki 10 val. ryto galima atšaukti tik vakare, vėliausiai iki 19:59 val. Kilus neaiškumams ar esant ypatingai priežasčiai, klausimai ir prašymai atšaukti rezervaciją pateikiami el. paštu prasymai@stimulus.lt. Neatšaukus rezervacijos apsilankymas aktyvuojamas automatiškai, t. y. iš abonemento nuskaitoma viena treniruotė.

17. Jei pageidaujamoje treniruotėje rezervavimo metu vietų nėra, treniruočių rezervavimo sistema suteikia galimybę registruotis į laukiančiųjų sąrašą. Atsiradus laisvai vietai treniruotėje, sistema automatiškai į ją įtraukia laukiantįjį (abonemente turi būti bent viena nerezervuota treniruotė). Registracijai laukiančiųjų sąraše yra taikomos tokios pačios rezervacijos atšaukimo taisyklės, kaip nurodyta Taisyklių 16 punkte. Jei laukiančiojo registracija neatšaukiama, iki pat treniruotės pradžios lankytojas laikomas pageidaujančiu dalyvauti treniruotėje vos atsiradus galimybei.

18. Treniruotė įvyksta, jei joje yra rezervuota ne mažiau kaip 50 proc. galimų vietų, kitu atveju treniruotė gali būti atšaukiama administracijos sprendimu, tačiau likus ne mažiau kaip 1,5 val. iki treniruotės pradžios.

19. Lankytojams, įsigijusiems abonementą, už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai lankytojas dėl Treniruočių studijos kaltės negalėjo naudotis Treniruočių studijos paslaugomis. Treniruočių studijos kalte nelaikoma, jeigu lankytojo rezervacijos laiku vyksta kito tipo treniruotė arba ją veda kitas užsiėmimo treneris.

20. Treniruočių studijoje taikoma lojalumo nuolaida, atsižvelgiant į realų išlankytų treniruočių kiekį abonemento užsakymo dieną. Lojalumo nuolaida negalioja vienkartiniams apsilankymams, dovanų kuponams ir netaikoma ypatingų sąlygų abonementams.

21. Lankytojo lojalumo nuolaida Treniruočių studijos rezervacijų sistemoje automatiškai naikinama praėjus 12 mėn. po paskutinio apsilankymo Treniruočių studijoje dienos.

Lankytojų sveikatos būklė

22. Treniruočių studija suteikia lankytojams galimybę naudotis jos teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis Treniruočių studijos teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Treniruočių studiją bei naudotis teikiamomis konkrečiomis paslaugomis.

23. Lankytojai, naudodamiesi Treniruočių studijoje esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Treniruočių studijos teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus lankytojo sveikatos būklę, gali neigiamai įtakoti lankytojo sveikatą, todėl lankytojas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Treniruočių studiją bei pasirinkdamas konkrečias jos teikiamas paslaugas. Prieš pradedant naudotis Treniruočių studijos teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui.

24. Kilus pagrįstų abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, treniruočių studijos darbuotojai gali paprašyti, kad lankytojas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Naudodamasis Treniruočių studijos teikiamomis paslaugomis, lankytojas visiškai atsako už savo sveikatos būklę bei už pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklės teisingumą.

25. Lankytojai nuo 14 iki 18 metų privalo pasitikrinti sveikatą ir pateikti sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) (jo kopiją), išduotą ne anksčiau kaip prieš metus arba rašytinį tėvų patvirtinimą, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis teikiamomis paslaugomis.

26. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Treniruočių studijoje, tenka lankytojui. Treniruočių studija neatlygina lankytojui dėl jos teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Treniruočių studijos darbuotojų kaltės.

Studijos tvarka ir rekomendacijos

27. Treniruočių studijos užsiėmimų tvarkaraštis yra skelbiamas interneto svetainėje http://rezervacija.stimulus.lt. Administracija pasilieka teisę užsiėmimų tvarkaraštį keisti. Apie tvarkaraščio pakeitimus informuojami tik į užsiėmimus užsiregistravę lankytojai. Lankytojas neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolių, jei, pakeitus tvarkaraštį, kliento rezervacijos laiku vyksta kito tipo treniruotė arba ją veda kitas užsiėmimo treneris.

28. Treniruočių studijos lankytojams rekomenduojama nevėluoti į užsiėmimus ir atvykti likus 10 min. iki užsiėmimo pradžios. Treniruočių studijos užsiėmimų treneriams suteikta teisė neįleisti į užsiėmimus daugiau nei 10 min. pavėlavusių lankytojų.

29. Draudžiama dėvėti Treniruočių studijos užsiėmimų salei neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą aprangą ir avalynę. Rekomenduojama dėvėti patogią ir nevaržančią judesių aprangą. Mankštintis galima tik mūvint kojinaites, pėdutes ar avint šokių mankštos batelius. 

30. Treniruočių studija neteikia daiktų saugojimo paslaugos, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus lankytojai palieka Treniruočių studijos rūbinėje. Lankytojams rekomenduojama į Treniruočių studiją nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Lankytojas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Treniruočių studijos darbuotojus. Treniruočių studija neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jei tai įvyko dėl Treniruočių studijos kaltės.

Studijos lankytojo įsipareigojimai

31. Lankytojas įsipareigoja atsakingai ir rūpestingai naudotis Treniruočių studijos teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Treniruočių studijos paslaugomis nepadarytų žalos sau, Treniruočių studijos, savo, kitų Treniruočių studijos lankytojų bei darbuotojų sveikatai ir turtui.

32. Treniruočių studija turi teisę neįleisti į Treniruočių studiją neblaivaus ir apsvaigusio nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų) lankytojo.

33. Lankytojas įsipareigoja nedelsiant informuoti Treniruočių studijos darbuotojus apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Treniruočių studijos paslaugomis.

34. Lankytojas įsipareigoja naudotis Treniruočių studijos įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti Treniruočių studijos atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo.

35. Lankytojas įsipareigoja laikytis Treniruočių studijos atsakingų darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų dėl Treniruočių studijos įrangos ir inventoriaus eksploatavimo ir naudojimosi Treniruočių studijos paslaugomis, asmeninio pobūdžio treniruočių.

36. Lankytojas įsipareigoja netrukdyti kitiems lankytojams naudotis Treniruočių studijos paslaugomis.

37. Gaiviuosius gėrimus ir vandenį leidžiama įsinešti į Treniruočių studiją tik nedūžtančiuose induose. Draudžiama įsinešti maisto produktus ir alkoholinius gėrimus.

38. Fotografuoti ir filmuoti leidžiama tik turint Treniruočių studijos vadovybės leidimą.

39. Lankytojas įsipareigoja atlyginti Treniruočių studijai materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl lankytojo kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal Treniruočių studijos pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Lankytojas privalo atlyginti Treniruočių studijai padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam lankytojui pateikimo dienos, išskyrus atvejus, jeigu Treniruočių studijos administracijos sutikimu su lankytoju buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

Privatumo politika

40. Lankytojas, norintis naudotis Treniruočių studijos teikiamomis paslaugomis, sutinka pateikti informaciją apie save, t. y. vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Treniruočių studija naudoja gautus duomenis, kad atpažintų Lankytoją, suteiktų prisijungimus prie internetinės rezervavimo sistemos, praneštų apie treniruočių tvarkaraščio pasikeitimus ir susisiektų skubiais atvejais. Jeigu Lankytojas nepateikia asmens duomenų, naudotis Treniruočių studijos paslaugomis negali.

41. Pateikdamas asmens duomenis, Lankytojas patvirtina, kad jie yra tikslūs ir teisingi.

42. Treniruočių studija gali naudoti elektroninį paštą tiesioginės rinkodaros tikslais (siųsti Lankytojams naujienas apie paslaugas, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą) tik tuo atveju, jeigu Lankytojas sutinka gauti šią informaciją. Atsisakyti tiesioginės rinkodaros lankytojas gali spustelėjęs atsisakymo nuorodą laiške arba susisiekęs su Treniruočių studija el. paštu info@stimulus.lt.

43. Jeigu Lankytojas sutiko gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, Treniruočių studija renka statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada ir kiek kartų perskaitytas, ar persiųstas kitiems).

44. Treniruočių studija saugo Lankytojo duomenis, kol Lankytojas naudojasi Treniruočių studijos teikiamomis paslaugomis. Duomenys automatiškai ir negrįžtamai ištrinami praėjus 1 metams nuo paskutinio apsilankymo Treniruočių studijoje.

45. Duomenys, pateikti užsisakant tiesioginės rinkodaros pranešimus interneto svetainėje, saugomi tol, kol Lankytojas pageidauja gauti Treniruočių studijos tiesioginės rinkodaros pranešimus.

46. Surinkti asmens duomenys yra atskleidžiami tik įmonėms, kurios teikia paslaugas Treniruočių studijai, t. y. IT priežiūros, naujienlaiškių siuntimo įmonėms ir reklamos agentūroms. Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat. 

47. Lankytojų duomenų apsaugai yra naudojamos techninės ir organizacinės saugumo priemonės. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami tik ribotam asmenų skaičiui.

48. Lankytojas, pateikęs asmens duomenis Treniruočių studijai, turi šias teises:

a) teisę gauti informaciją apie tai, ar Treniruočių studijoje yra tvarkomi jo asmens duomenys, ir prieigą prie savo duomenų;
b) teisę kreiptis su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
c) teisę ištrinti savo asmens duomenis. Ši teisė negalioja, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
d) teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;
e) teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Treniruočių studijos ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;
f) teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
g) teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis.